Strona główna‎ > ‎

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA

 Polskie Stowarzyszenie Terapii Poznawczej i Schematu

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Terapii Poznawczej i Schematu, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: Stowarzyszenie PSTPS.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 8. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a także używać godła, pieczęci i innych symboli.
 9. Wszelka korespondencja pomiędzy członkami i władzami Stowarzyszenia może być prowadzona w drodze elektronicznej. W tej samej formie mogą być zwoływane posiedzenia Walnego Zebrania, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Naukowej i Sądu Koleżeńskiego.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

a.    Rozwijanie i propagowanie wiedzy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej ze szczególnym uwzględnieniem terapii poznawczej, schematu i innych kierunków „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnej,

b.    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia, jak i osób, których cele zawodowe zbieżne są z celami Stowarzyszenia,

c.    Propagowanie idei efektywnej terapii poznawczej i schematu jako formy leczenia, jak też upowszechnianie wiedzy na temat form terapii i ich skuteczności,

d.    Działalność na rzecz wspierania środowisk legislacyjnych w procesie uchwalania aktów prawnych dotyczących działalności zawodowej psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów,

e.    Propagowanie zasad etyki zawodowej.

 1.  Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. Stworzenie platformy kontaktów i współpracy pomiędzy osobami zainteresowanymi wiedzą o  terapii poznawczej i schematu oraz innych nurtów „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnej jako formy leczenia,
  2. Organizowanie krajowych i międzynarodowych spotkań, debat, wykładów, kongresów, seminariów naukowych i konferencji o tematyce dotyczącej terapii poznawczej, schematu i innych kierunków „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnej,
  3. Uczestniczenie w spotkaniach, debatach, wykładach, kongresach, seminariach naukowych i konferencjach innych organizacji w Polsce i zagranicą
  4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, jak również organizacjami pozarządowymi, w tym działającymi w kraju i zagranicą jednostkami zaplecza naukowo – badawczego świata nauki (uniwersytetami, ośrodkami naukowymi, instytutami) w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia.
  5. Członkostwo w krajowych i zagranicznych organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. Zwyczajnych,
  2. Wspierających,
  3. Honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. Posiada pełnię praw publicznych,
  3. Złoży deklarację członkowską na piśmie,
  4. Opłaci składki członkowskie za bieżący rok kalendarzowy.
 4. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec niemieszkający w Polsce.
 5. Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej zwykłą większością głosów.
 6. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 7. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu, powziętej na wniosek 10 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 9. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 10. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia lub całego Zarządu.
 11. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich
 12. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.
 13. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
  1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. Zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,
 14. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
  1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. Przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  3. Dbałości o dobre imię Stowarzyszenia,
  4. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  5. Regularnego opłacania składek.
 15. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. Pisemnej rezygnacji złożonej  Zarządowi,
  2. Wykluczenia przez Zarząd jednomyślną uchwałą całego składu Zarządu, a w przypadku wykluczania członka Zarządu – jednomyślną uchwałą wszystkich pozostałych członków Zarządu:

                                          i.    Z powodu łamania Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

                                         ii.    Z powodu niepłacenia składek za okres roku,

                                        iii.    Za nieusprawiedliwioną nieobecność na trzech kolejnych Walnych Zebraniach Członków,

                                       iv.    Na pisemny wniosek 20 Członków Zwyczajnych  w przypadku powtarzających się, udokumentowanych działań niezgodnych z celem Stowarzyszenia lub z narażających dobre imię Stowarzyszenia na szwank.

W przypadku, gdy wykluczeniu

  1. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej,
  3. Likwidacji Stowarzyszenia.
 1. Wygaśnięcie członkostwa następuje z datą powzięcia stosownej uchwały przez Zarząd.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w pierwszej instancji do Sądu Koleżeńskiego, zaś w drugiej instancji do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie zainteresowany składa w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu odpisu uchwały  Zarządu, zaś w II instancji – odpisu decyzji Sądu Koleżeńskiego. 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Komisja Naukowa,
  5. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz:
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu niejawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
  2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób wchodzących w skład danego organu władz Stowarzyszenia, chyba że postanowienia Statutu w stanowią inaczej.
 4. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  1. Z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni,
  2. Z głosem doradczym – Członkowie Wspierający, Honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zwyczajne Zebranie jest zwoływane raz do roku przez Zarząd. Walne Zwyczajne Zebranie winno odbyć się nie później niż do dnia 15 czerwca danego roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Dopuszcza się powiadamianie w drodze elektronicznej na adres e-mail wskazany przez członka w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na elektroniczne powiadamianie.
 7. Walne Nadzwyczajne Zebranie może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych najpóźniej w 3 tygodnie od daty otrzymania przez Zarząd stosownego wniosku. Członkowie powiadamiani są o miejscu, terminie i propozycjach porządku obrad w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku do Zarządu. Postanowienie zawarte w pkt 34 zdanie drugie powyżej stosuje się odpowiednio.
 8. Walne Nadzwyczajne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami określonymi w przekazanym Członkom w sposób określony powyżej porządku obrad.
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Członków Zwyczajnych.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
  1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. Uchwalanie zmian Statutu,
  3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Naukowej i Sądu Koleżeńskiego,
  4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. Rozpatrywanie  i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Naukowej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej,
  6. Uchwalanie budżetu,
  7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
  8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, co dotyczy jedynie takich uchwał Zarządu i Sądu Koleżeńskiego, od których na mocy obowiązujących przepisów lub Statutu przysługuje odwołanie,
  10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  11. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Zarząd składa się z  5 osób, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Zarząd wybiera osoby do sprawowania wskazanych powyżej funkcji spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu, działający łącznie z drugim Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu.
 6. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
  5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  9. Przyjmowanie i skreślanie Członków Zwyczajnych i Wspierających,
  10. Zatwierdzanie tworzenia się grup regionalnych lub branżowych, a także komisji problemowych,
  11. Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników .
 7. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 8. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, wybieranych przez Komisję Rewizyjną spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu.
 9. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. Składanie sprawozdań za swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 10. Komisja Naukowa powołana jest do wykonywania merytorycznego nadzoru nad działaniami Stowarzyszenia.
 11. Członkami Komisji Naukowej mogą być wyłącznie Członkowie Zwyczajni posiadający uprawnienia psychoterapeuty.
 12. W skład Komisji Naukowej wchodzi 5 członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz, wybierani przez Komisję Naukową spośród jej członków na pierwszym posiedzeniu.
 13. Do kompetencji Komisji Naukowej należy:

a.    Nadzór merytoryczny nad programami organizowanych przez Stowarzyszenie spotkań, konferencji i seminariów,

b.    Prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizowanych przez Stowarzyszenie spotkań, konferencji i seminariów oraz wydawanie certyfikatów.

52.  Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy wskazane w Statucie, zgłaszane przez zainteresowanych członków Stowarzyszenia.

53.  Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Sąd Koleżeński spośród jego członków na pierwszym posiedzeniu.

54.  Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

55.  Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

56.  Do zakresu kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a.    Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz Stowarzyszenia w zakresie niedopełnienia przez nich obowiązków wynikających ze Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

b.    rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw pomiędzy członkami Stowarzyszenia a władzami Stowarzyszenia dotyczących zakresu i przestrzegania ich praw i obowiązków wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.

57.  Tryb działania Sądu Koleżeńskiego ustala Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

58.  Sąd Koleżeński stwierdzając w orzeczeniu naruszenie Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia może orzec karę:

a.    Upomnienia

b.    Nagany

c.    Zawieszenia w prawach członkowskich na okres do 3 lat.

59.  Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu.  

 1. W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Powołani w tym trybie członkowie danego organu pełnią swoją funkcję do końca kadencji, na którą powołane były osoby, w miejsce których zostali powołani.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. Ze składek członkowskich,
  2. Darowizn, spadków, zapisów i subwencji,
  3. Dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31.12.2012 r.
 6. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału roku, z który są opłacane.
 7. Nowy Członek Stowarzyszenia winien uregulować należną za dany rok składkę w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do grona członków.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments